پیگیری کننده گزارش ،شکایت ،تذکر
گزارش کننده ،شکایت گر،تذکر دهنده
مورد گزارش ،شکایت ،تذکر
نوع گزارش یا شکایت یا تذکر
متن گزارش ،شکایت ،تذکر
طرف مورد گزارش یا شکایت یا تذکر
انتخاب فایل